Język:

Zasady rekrutacji


 

 

Listy Kandydatów "przyjętych"

[pobierz] 0.1 MB SP2 - lista Dzieci "przyjętych" do SP2
[pobierz] 0.1 MB SP13 - lista Dzieci "przyjętych" do SP13
[pobierz] 0.1 MB Przedszkole 31- lista Dzieci "przyjętych"

 

Listy Kandydatów "zakwalifikowanych"

[pobierz] 0.1 MB SP2 - lista Dzieci "zakwalifikowanych" do SP2
[pobierz] 0.1 MB SP13 - lista Dzieci "zakwalifikowanych" do SP13
[pobierz] 0.1 MB SP13 - lista Dzieci "zakwalifikowanych" do innych
[pobierz] 0.1 MB Przedszkole 31 - lista Dzieci "zakwalifikowanych"
[pobierz] 0.2 MB Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Nr 31
[pobierz] 0.2 MB Wniosek o przyjęcie/Zgłoszenie SP2, SP13
[pobierz] 0.5 MB Oświadczenie SP13 - klasa 2,3,4,5,6,7,8

Zapraszamyna dni otwarte w naszej Szkole

 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do odwiedzenia naszej Szkoły podczas dni otwartych:

- 3 marca 2020 r. na godz. 17:00 - w programie od 17:00 spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły i zabawy Dzieci z Nauczycielami z klas I-III, a następnie wspólny spacer po Szkole.

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęła się 2 marca 2020 r. i potrwa do 31 marca 2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Wojciecha prowadzić będzie również rekrutację do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 przy ul. Ks. Józefa Meiera 16d (os. Gotyk).

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej SP2 oraz materiałów prasowych Urzędu Miasta Krakowa

Zaraszamy!

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

oraz

Szkoły Podstawowej Nr 13

w Krakowie

na rok szkolny 2020/2021

 

Terminarz rekrutacji

2.03.2020 r. od godz. 9:00 – 31.03.2020 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 2.03 od godz. 8:00 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

do 01.04.2020 r. - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.04.2020 r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

4.05-15.05.2020 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych - składanie pisemnych oświadczeń w Szkole w godzinach pracy sekretariatu,

18.05.2020 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

19.05-26.06.2020 r. - rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (19-26.05.2020 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (10.06.2020 r. godz. 9:00), potwierdzanie woli (15-19.06.2020 r.), ogłoszenie list przyjętych (22.06.2020 r. godz. 9:00).

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I :

 

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt; (nie dotyczy SP13);
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt; NIE OBOWIĄZUJE w naszej Szkole, ponieważ nie prowadzimy oddziałów przedszkolnych, (nie dotyczy SP13);
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).

 

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły lub SP13, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

UWAGA!

Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:30, natomiast we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Stosowne druki zgłoszenia/wniosku zamieszczone są na górze strony, a w wersji papierowej w Szkole podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha przy ul. Strzelców 5a.

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji 

do Samorządowego Przedszkola Nr 31

w Zespole Szkolno-Przeszkolnym Nr 12

przy ul. Meiera 16d

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Terminarz rekrutacji

 

2.03.2020 r. od godz. 9:00 – 31.03.2020 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie wniosków w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha (od 2.03 od godz. 8:00 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

do 01.04.2020 r. - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.04.2020 r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

27.04-8.05.2020 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Przedszkola kandydatów zakwalifikowanych - składanie pisemnych oświadczeń w Szkole w godzinach pracy sekretariatu,

11.05.2020 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

25.05-26.06.2020 r. - rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków (25.05-2.06.2020 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (17.06.2020 r. godz. 9:00), potwierdzanie woli (18-25.06.2020 r.), ogłoszenie list przyjętych (26.06.2020 r. godz. 9:00).

 

Kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli samorządowych wynikają z ustawy oraz uchwały Rady Miasta Krakowa. Wykaz kryteriów oraz dokumentów potwierdzajacych spełniania kryteriów, które należy złożyć wraz z wnioskiem w sekretariacie Szkoły, dostępne są w pliku do pobrania znajdującym się na dole strony.

 

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym FORMICO.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 31 przy ul. Meiera 16d, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.formico.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

UWAGA!

Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:30, natomiast we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Stosowne druki zgłoszenia/wniosku, wniosku i oświadczenia zamieszczone są na górze strony. W wersji papierowej można je otrzymać w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha przy ul. Strzelców 5a.

 

[pobierz] 0.5 MB weryfikacja-kryteriow