Język:

Zasady rekrutacji


Dni otwarte

 

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną nie przewidujemy ogólnych dni otwartych dla Kandydatów do naszej Szkoły. Zaintersowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz z codziennym szkolnym życiem, które relacjonujemy na profilu Facebook.

 

Dzieci, które chciałyby zobaczyć Szkołę od środka, zapraszamy wraz z Rodzicami w dniach od 1 do 5 marca w godzinach od 17:00 do 19:00 na indywidualne spacery po Szkole (podczas pobytu w budynku należy zachować standardowe środki ostrożności - dezynfekcja, maseczka, dystans). W tym czasie będzie również można złożyć dokumenty rekrutacyjne, a Pracownicy Szkoły postarają sie odpowiedzieć na zadane pytania.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania postaramy się zamieszczać na nasze stronie internetowej w punkcie "Najczęściej zadawane pytania" - menu po lewej stronie).

 

 

 

[pobierz] 0.2 MB 2021/2022 Formularz rekrutacyjny

 

ZGŁOSZENIE wypełniają Rodzice Dzieci zamieszkałych w rejonie SP2 (proszę skreślić słowo WNIOSEK).

WNIOSEK wypełniają Rodzice Dzieci zamieszkałych poza rejonem SP2 (proszę skreślić słowo ZGŁOSZENIE) - rekrutacja w oparciu o kryteria.

 

Dokument podpisują obydwoje Rodzice (art. 97 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

W przypadku samotnego wychowywania Dziecka, do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy.

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 r. i potrwa do 31 marca 2021 r.

 

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

na rok szkolny 2021/2022

 

Terminarz rekrutacji

1.03.2021 r. od godz. 9:00 – 31.03.2021 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 2.03 od godz. 8:00 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

do 01.04.2021 r. - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.04.2021 r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

4.05-14.05.2021 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych - składanie pisemnych oświadczeń w Szkole w godzinach pracy sekretariatu,

17.05.2021 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

18.05-21.06.2021 r. - rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (18-25.05.2021 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (11.06.2021 r. godz. 9:00), potwierdzanie woli (14-18.06.2021 r.), ogłoszenie list przyjętych (21.06.2021 r. godz. 9:00).

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I :

 

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt; NIE OBOWIĄZUJE w naszej Szkole, ponieważ nie prowadzimy oddziałów przedszkolnych;
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).

 

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.
 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

UWAGA!

W okresie pandemii sekretariat Szkoły dla Osób z zewnątrz czynny jest we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Stosowne druki zgłoszenia/wniosku zamieszczone są na górze strony, a w wersji papierowej w Szkole podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha przy ul. Strzelców 5a.