Język:

Kontakt


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Wojciecha
ul. Strzelców 5a
31-422 Kraków
NIP:   945 195 59 70
REGON:   00 106 11 33

 

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie – www.sp2.szkola.pl
Data publikacji strony internetowej: 2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: na bieżąco
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 31 marca 2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Wojciecha z siedzibą w Krakowie przy ul. Strzelców 5a

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Informujemy, że:

 

1. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Marlena Dyrek. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl.

 

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwa w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

Sekretariat czynny:

W związku z zagrożeniem epidemicznym, sekretariat przyjmuje interesantów z zewnątrz we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00. Zainteresowanych załatwieniem sprawy w sekretariacie zapraszamy wejsciem głownym do Szkoły. Prosimy o zdezynfekowanie rąk, wpisanie się w ewidencji interseantów oraz zasłoniecie ust i nosa podczas pobytu na terenie budynku.

Dla Uczniów i Prcaowników sekretariat dostepny jest w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Spotkanie z Dyrektorem:

W związku z zagorożeniem epidemicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Szkoły: 12 412 10 06 wew. 12

 

Numery wewnętrzne:

11 - portiernia

12 -sekretariat

13 - Wicedyrektorzy

14 - Pedagog

16 - Intendent

17 - świetlica górna

18 - świetlica dolna

19 - Psycholog

20 - Pielęgniarka

21 - fax

Formularz kontaktowy