Language:

Odroczenie


Odroczenie od rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego

 

Podstawa prawna: art. 16 ust. 3,4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzja ma formę decyzji administracyjnej i wydawana jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni

Dzieci mieszkających w obwodzie naszej Szkoły,

 

Jeżeli zamierzacie ubiegać się o wydanie decyzji o odroczeniu od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego dla Waszego Dziecka należy:

- porozmawiać z Nauczycielami w przedszkolu,

- uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającą celowość takiego rozwiązania,

- złożyć w sekretariacie Szkoły wniosek o odroczenie od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej w dowolnym terminie przed 1. września 2014 r. (stan prawny na dzień 6.02.2014 r.).

 

Stosowna decyzja zostanie wydana przez Dyrektora Szkoły po zapoznaniu się z dokumentami zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.