Język:

Zasady rekrutacji


 

Wszystkie Dzieci, które zostaną przyjęte do naszej Szkoły, zapraszamy wraz z Rodzicami na pierwsze spotkanie z nowymi Kolegami i Wychowawcami, które odbędzie się 22. czerwca 2017 r. Początek o godz. 17:00 w sali gimnastycznej. Czekamy na Was!

 

 

Zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole

 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do odwiedzenia naszej Szkoły podczas dni otwartych:

- 7. marca 2017 r. na godz. 17:00 - w programie od 17:00 spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły i zabawy Dzieci z Nauczycielami z klas I-III, a następnie wspólny spacer po Szkole.

- 11.05.2017 r. w godz. od 17:00 do 19:00 zabawa Dzieci i Rodziców w poszukiwaczy skarbów.

Serdecznie zapraszamy, ponieważ najlepiej poznać siebie nawzajem, kiedy jest się blisko.

 

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

w Krakowie

na rok szkolny 2017/2018

 

Terminarz rekrutacji

18.04.2017 r. od godz. 9:00 – 8.05.2017 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 18.04 od godz. 9:00 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

18.04.2017 r. - 12.05.2017 r. - weryfikacja wniosków przez Szkołę - przewodniczący komisji może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

7.06.2017 r. godz. 9:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

8.06-16.06.2017 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych - składanie oświadczeń w Szkolew godzinach pracy sekretariatu,

19.06.2017 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

20-23.06.2017 r. - rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (ogłoszenie list zakwalifikowanych 11.07.2017 r. godz. 9:00).

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2017/2018:

 

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt; NIE OBOWIĄZUJE w naszej Szkole, ponieważ nie prowadzimy oddziałów przedszkolnych,
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).

 

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

UWAGA!

Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:30, natomiast we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

[pobierz] 0.4 MB Zgłoszenie/Wniosek