Język:

Zasady rekrutacji


PILNE!!!

Informujemy, że spotkanie z Dziećmi, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej od 1. września 2016 r.
oraz z Rodzicami Dzieci, odbędzie się 22. czerwca 2016 r. (środa) (nie jak wcześniej planowano 21. czerwca 2016 r.) Początek o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej.

Zmiana terminu wymuszona jest ważnym spotkaniem w Warszawie w dniu 21.06.2016 r. na temat planowanej reformy systemu oświaty.
Za zmianę terminu przepraszamy.

Zapraszamy wszystkich przyszłych Pierwszoklasistów wraz z Rodzicami!

Zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole

 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do odwiedzenia naszej Szkoły podczas dni otwartych:

- 1. marca 2016 r. na godz. 17:00 - w programie od 17:00 spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły i zabawy Dzieci z Nauczycielami z klas I-III, a następnie wspólny spacer po Szkole.

- 12.05.2016 r. w godz. od 17:00 do 19:00 zabawa Dzieci i Rodziców w poszukiwaczy skarbów.

Serdecznie zapraszamy, ponieważ najlepiej poznać siebie nawzajem, kiedy jest się blisko.

 

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

w Krakowie

na rok szkolny 2016/2017

 

Terminarz rekrutacji

01.03.2016 r. od godz. 9:00 – 31.03.2016 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 01.03 od godz. 9:00 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

27.04.2016 r. godz. 9:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

28.04-06.05.2016 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych,

9.05.2016 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

od 10.05.2016 r. do 15.06.2016 r. - rekrutacja uzupełniająca.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2016/2017:

 

1. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły[1], której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym oraz będzie w przyszłym roku szkolnym jego brat lub siostra - 16 pkt. (kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej),

2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu - 5 pkt.  (kryterium potwierdzane jest na podstawie wniosku rekrutacyjnego),

3. Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców kandydata - 4 pkt. (dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica),

4. Kandydat, którego rodzice[2] mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, osobiście lub za pośrednictwem płatnika - 3 pkt. (oświadczenie rodziców2 o wskazaniu w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, miejsca zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków),

5. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły [1], w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne - 2 pkt. (kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej),

6. Szkoła ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat - 1 pkt. (kryterium potwierdzane jest na podstawie wniosku rekrutacyjnego)

 

[1]przez szkołę rozumie się również zespół szkół (w tym zespół szkolno-przedszkolny)

[2]przez rodziców rozumie się również rodzica samotnie wychowującego dziecko tj. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

W przypadku oświadczeń dotyczących Dzieci spoza rejonu, można je pobrać z naszej strony lub z sekretariatu., wypełnić i dołączyć do wersji papierowej wniosku.

 

UWAGA!

Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:30, natomiast we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

[pobierz] 0.1 MB Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do samorządowej SP
[pobierz] 0.2 MB Oświadczenie - podatek, kandydaci spoza rejonu SP2