Język:

Zasady rekrutacji


Informacje o rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie

na rok szkolny 2019/2020

podamy po ustaleniu zasad przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

 

 

 

Zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole

 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do odwiedzenia naszej Szkoły podczas dni otwartych:

- 5 marca 2019 r. na godz. 17:00 - w programie od 17:00 spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły i zabawy Dzieci z Nauczycielami z klas I-III, a następnie wspólny spacer po Szkole.

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2018/2019 rozpoczęła się 1 marca 2018 r.

Zaraszamy!

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie

w związku z trwającą rekrutacją do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

 

W związku z przypisaniem adresów w Uchwałach Rady Miasta Krakowa równocześnie do dwóch Szkół:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha przy ul. Strzelców 5a
- Filii Szkoły Podstawowej Nr 95 przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2,

 

Kandydaci zamieszkali przy ulicach:
Dominikanów, Jana Kaczary, Jurka Bitschana, Kazimierza Odnowiciela, Marka Eminowicza, Olgi Boznańskiej, Olszeckiej, Promienistych, Rezedowej
mogą korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do obydwu w/w Szkół (Kandydat z rejonu).

 

W związku z tym, że system Elemento przypisuje w/w ulice jedynie do Filii Szkoły Podstawowej Nr 95 i nie ma możliwości wprowadzenie poprawnie "Zgłoszenia" Kandydata zamieszkałego przy w/w ulicach ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 2 informuję, że ostateczne listy zakwalifikowanych/przyjętych wygenerowane z systemu uzupełniane będą ręcznie na podstawie "Zgłoszeń" złożonych w sekretariacie Szkoły.

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

w Krakowie

na rok szkolny 2018/2019

 

Terminarz rekrutacji

1.03.2018 r. od godz. 9:00 – 28.03.2018 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 1.03 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

do 05.04.2018 r. - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.04.2018 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

27.04-15.05.2018 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych - składanie pisemnych oświadczeń w Szkole w godzinach pracy sekretariatu,

16.05.2018 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

17.05-18.06.2018 r. - rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie zgłoszeń i wniosków (17-24.05.2018 r.), ogłoszenie list zakwalifikowanych (11.06.2018 r. godz. 12:00), potwierdzanie woli (12-15.06.2018 r.), ogłoszenie list przyjętych (18.06.2018 r. godz. 12:00).

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2017/2018:

 

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt; NIE OBOWIĄZUJE w naszej Szkole, ponieważ nie prowadzimy oddziałów przedszkolnych,
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).

 

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

UWAGA!

Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:30, natomiast we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Stosowne druki zgłoszenia/wniosku zamieszczone zostaną na stronie w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 1.03.2018 r.